Regulamin

1. Wstęp

 1. Strona https://vilago.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży, najmu nieruchomości na stronie https://vilago.pl.
 3. Do korzystania z serwisu niezbędne jest urządzenie z zainstalowaną przeglądarką i możliwością podłączenia do Internetu.

2. Definicje

 1. operator – Dominik Leszczyszyn. Z operatorem można się skontaktować przez formularz dostępny na stronie https://vilago.pl/contact-us/
 2. regulamin – niniejszy regulamin.
 3. serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem https://vilago.pl, prowadzony przez operatora.
 4. ogłoszenie – informacja o chęci sprzedaży lub najmu nieruchomości znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana w ramach serwisu.
 5. użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z portalu.
 6. konto – konto założone przez użytkownika w ramach serwisu umożliwiające korzystanie z określonych funkcjonalności serwisu.

3. Postanowienia ogólne

 1. Ogłoszenia w serwisie są dodawane przez użytkownika.
 2. Treść ogłoszenia powinna być aktualna i w sposób niewprowadzający w błąd opisywać jego przedmiot.
 3. Zamieszczenie ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której ogłoszenie dotyczy.
 4. Zamieszczone zdjęcia powinny przedstawiać przedmiot ogłoszenia w aktualnym stanie w jakim się on znajduje.
 5. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Razem z ogłoszeniem na stronie zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości e-mail bezpośrednio na adres e-mail przypisany do konta użytkownika (wiadomości te nie są utrwalane przez serwis) lub wysłanie wiadomości do użytkownika w ramach serwisu (wiadomości te są utrwalane przez serwis w ramach konta użytkownika).
 6. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.
 7. Ta sama nieruchomość w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego ogłoszenia zamieszczonego przez danego użytkownika.
 8. Nie dopuszczalne jest zamieszczanie na zdjęciu żadnych dodatkowych informacji i znaków wodnych.
 9. Dopuszczalne jest wystawianie ogłoszeń sprzedaży, niedozwolone jest wystawianie ogłoszeń zakupu.
 10. Zabronione jest zamieszczenie w tytule ogłoszenia, opisie ogłoszenia jaki i na zdjęciach adresów stron internetowych, adresów email, numerów telefonów.
 11. Dane o których mowa w punkcie 3 podpunkt 10 użytkownik może wprowadzić w swoim profilu i tym samym udostępnić je razem z ogłoszeniem.
 12. Ogłoszenie jest widoczne w serwisie przez okres określony w pakiecie wybranym przez użytkownika.
 13. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści i zdjęcia. Użytkownik oświadcza że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw operatora, regulaminu, praw osób trzecich i praw autorskich.

4. Konto

 1. Aby zamieścić ogłoszenie w serwisie należy założyć konto.
 2. Po rejestracji konta na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna służąca do aktywacji konta.
 3. Utworzenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem a operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
 4. Dostęp do konta użytkownik uzyskuje po zalogowaniu.
 5. Świadczenie usług przez operatora w ramach konta w serwisie ma charakter bezterminowy.
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z operatorem.
 7. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w punkcie 4 podpunkt. 3 umowy odstąpić bez podania przyczyny. Szczegółowe informację dotyczące odstąpienia znajdują się w załączniku nr 2 do regulaminu.
 8. Zalogowany użytkownik, korzystając ze swojego konta, może:
  • dodawać nowe ogłoszenia,
  • edytować treść zamieszczonych już ogłoszeń,
  • usuwać ogłoszenia już zamieszczone,
  • przedłużyć okres trwania ogłoszenia,
  • zmieniać status ogłoszenia,
  • przedłużać czas trwania pakietu,
  • komunikować się z klientami za pomocą chat,
  • zapisywać wyszukiwania,
  • dodawać ogłoszenia do ulubionych,

5. Ogłoszenia

 1. Zamieszczenie ogłoszenia w serwisie wymaga zalogowania użytkownika na swoje konto.
 2. Aby dodać ogłoszenie należy wypełnić formularz dostępny na stronie konta użytkownika a w szczególności wszystkie wymagane w nim pola.
 3. Ceny podawane w ogłoszeniach powinny odzwierciedlać realną wartość przedmiotu ogłoszenia i być podawane w kwotach brutto.
 4. Opłaty z tytułu najmu nieruchomości powinna być wskazana na określony okres trwania definiowany w polu „częstotliwość”
 5. Emisja ogłoszenia w serwisie rozpoczyna w momencie naciśnięcia przez użytkownika przycisku „Publikuj”
 6. W okresie emisji ogłoszenia użytkownik może modyfikować treść ogłoszenia, usunąć ogłoszenie bądź przedłużyć czas emisji ogłoszenia.
 7. Ogłoszenia, których czas prezentacji w serwisie upłynął i nie zostały usunięte lub przedłużone stają się „ogłoszeniami archiwalnymi”.
 8. Ogłoszenia archiwalne mogą zostać ponownie aktywowane poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji w koncie
 9. Ogłoszenia archiwalne nie są prezentowane w serwisie.
 10. Użytkownik publikujący ogłoszenie ponosi odpowiedzialność prawną za jego treść.

6. Promocja ogłoszeń

 1. Ogłoszenia użytkownika są promowane na stronach serwisu w okresie oraz w ilości określonej w wybranym przez użytkownika pakiecie.

7. Reklamacja

 1. Reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez operatora usługi będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.
 2. Niepowiadomienie użytkownika o wyniku postępowania dotyczącego danej reklamacji w terminach wskazanych w punkcie 7 podpunkt 1 jest równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem danej reklamacji.
 3. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://vilago.pl/contact-us/ lub mailowo pod adresem kontakt@vilago.pl
 4. W reklamacji należy podać dane umożliwiające identyfikację usługi i reklamującego, w szczególności adres email przypisany do konta oraz numer ogłoszenia.
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail wskazany w reklamacji.

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w serwisie, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa.
 2. O zmianie regulaminu operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronach serwisu.
 3. W przypadku zmiany regulaminu, ogłoszenia opublikowane przed dniem ogłoszenia nowego regulaminu, są realizowane na podstawie postanowień regulaminu obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia.

Załączniki

Załącznik nr. 1

Aktualna polityka prywatności dostępna jest pod adresem : https://vilago.pl/polityka-prywatnosci/

Załącznik nr. 2

Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy. Odstąpić od umowy można w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Nie trzeba podawać przyczyny odstąpienia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy formularz odstąpienia od umowy. Formularz należy wysłać na adres email : kontakt@vilago.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, [Jan Kowalski]*  [jan@mail.com]*  oświadczam, że odstępuję od umowy świadczenia usług w ramach serwisu vilago.pl zawartej dnia [01-01-2020]*

*wpisz odpowiednie dla siebie dane